El dimecres 8 de febrer de 2023, el Consell General andorrà ha publicat en el BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra) la Llei 5/2023, una nova reforma fiscal sobre la imposició directa, les normes tributàries i duaneres.

El Consell General andorrà ha autoritzat la reforma de la imposició directa, que implica la modificació de diverses lleis. Les més afectades són la llei del “IRPF” (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) i la llei del “IS” (Impost de Societats), a conseqüència, es veurà repercutida la llei del “IRNR” (Impost a la Renda dels No Residents).
A continuació, s’exposaran les normatives més rellevants d’aquesta nova llei:

MODIFICACIONS EN L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE PERSONES FÍSIQUES (IRPF):

Respecte a les modificacions que es veuràn reflectides en “IRPF”, es troba la introducció de noves normes sobre transparència fiscal internacional en el sistema fiscal andorrà amb la finalitat de regular l’antiabús i les mesures d’antifrau.

Seguidament, una altra normativa és l’eliminació del gravamen especial relacionat amb els guanys patrimonials derivades dels actius immobiliaris, per tant, les normes del sector immobiliari seran exactament iguals que qualsevol altre negoci perdent així, alguns privilegis “especials” que anteriorment posseïa.

Una altra norma inclosa en la llei 5/2023 són els nous beneficis pels negocis relacionats amb l’Economia Digital, és a dir, únicament es permetrà fer deduccions en l’IRPF  s’inverteix en la digitalització.

L’última modificació de la llei 5/2023 dins del “IRPF” són els tipus impositius que es mantenen en el 10%, en altres paraules, les empreses hauran de pagar com a impostos un 10% dels seus beneficis nets al govern. La reforma fiscal té com a punt destacat que totes aquelles empreses que tinguin beneficis hauran de pagar un mínim del 3% d’aquests, evitant així que aplicant deduccions es pugui arribar a no tributar res. Per tant, si o si totes les empreses hauran de pagar com a mínim un 3% dels seus beneficis.

MODIFICACIONS EN L’IMPOST DE SOCIETATS (IS):

Pel que fa al “IS“, les modificacions més rellevants són les noves normatives de transparència fiscal, els beneficis especials pels negocis digitals i la limitació de la deduïbilitat de les despeses financeres. Igual que en l’IRPF.

Així mateix, en el “IS” es limitarà l’import màxim de pèrdues traslladables a l’exercici al 30% o 500.000 euros, és a dir, si un negoci té un benefici superior a 500.000 euros les empreses només podran deduir-se 500.000 euros. En el cas de ser inferior només serà del 30%.

És important tenir en compte l’eliminació de l’Impost Andorrà Especial sobre Plusvàlues de les operacions Immobiliàries.

Els canvis esmentats anteriorment, afectaran als residents andorrans, a les societats residents a Andorra i les persones físiques no residents a Andorra.

Per tant, els punts clau són:
● El tipus impositiu es manté en el 10%.
● S’estableix un recàrrec a les operacions especulatives (lapse 2 anys entre compra i
venda). El recàrrec és del 5%
● Reduccions a partir de 5-10 anys. A partir dels 10 anys, exempció total.
● Reducció per arrendaments d’habitatge: reducció de la base de tributació equivalent
al 5% dels ingressos procedents d’arrendaments d’habitatges situats al Principat
d’Andorra que es destinin a residència habitual i permanent.
● Limitació a l’aplicació de crèdits fiscals: un nou límit respecte a la compensació de
bases de tributació negatives i a l’aplicació de deduccions en la quota de tributació.

Finalment, aquesta llei entrarà en vigor l’1 de gener de 2024.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats