És normal tenir dubtes sobre què és la declaració de l’IRPF a Andorra, qui té l’obligació de fer-la i què es necessita per fer-la correctament. L’existència d’aquesta declaració d’IRPF a Andorra és relativament nova, de manera que molts dels seus residents encara no saben bé què cal fer en cada cas.

Esperem que aquesta informació sigui d’ajuda per a comprendre la declaració d’IRPF a Andorra, tot i que sempre recomanem deixar aquest tipus de tràmits a un expert que pugui considerar les millors opcions segons les circumstàncies de cada client.

Aquí tots els impostos i taxes d’Andorra

Què és l’IRPF?

L’IRPF és l’impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques que reben la consideració de residents fiscals en territori andorrà.

Mitjançant l’IRPF queden gravades totes les rendes subjectes a l’impost amb independència de el lloc on s’hagin produït i de l’estat on estigui establert el seu pagador. En altres paraules, queda gravada la renda mundial obtinguda per l’obligat tributari.

Qui ha de fer la declaració d’IRPF com obligat tributari?

Aquests obligats tributaris han de complir una sèrie de requisits com:

 Viure més de 183 dies en el territori andorrà durant l’any natural

1. El nucli principal de les seves activitats econòmiques o els seus interessos econòmics

radiquin a Andorra, de manera directa o indirecta.

Dins d’aquests requisits establerts hi ha uns rangs d’ingressos que determinarà si cal fer la declaració de l’IRPF o no.

       ⁃ Estan exempts de fer aquesta declaració els residents que tenen una renda inferior a 24000 €

       ⁃ Les persnas que justifiquen una renda entre 24000 € i 40000 € tindran una imposició de màxim un 5%

       ⁃ La imposició màxima és de l’10%

Aquesta declaració l’ha de fer cada obligat tributari en les dates establertes pel Govern d’Andorra que normalment són d’abril a setembre, on es pot presentar tota la documentació necessària per a aquest tràmit.

Aquí et deixem un resum de barem de la retenció establerta en funció de el salari percebut:

• de 0 € a 27 000 €: 0%

• de 27 000 € a 30 000 €: 0,5%

• de 30 000 € a 40 000 €: 1%

• de 40 000 € a 50 000 €: 2%

• de 50 000 € a 60 000 €: 3%

• de 60 000 € a 70 000 €: 4%

• de 70 000 € a 80 000 €: 4,5%

• de 80 000 € a 90 000 €: 5%

• de 90 000 € a 100 000 €: 5,5%

• de 100 000 € a 120 000 €: 6%

• de 120 000 € a 150 000 €: 6,5%

• de 150 000 € i més: 7%

Quina informació es necessita per fer la declaració de l’IRPF?

       ⁃ Nòmines

       ⁃ Certificats bancaris

       ⁃ Proposta de liquidació emitada pel departament de tributs

       ⁃ Certificat de pensions

       ⁃ Resultat comptable per les activitats econòmiques

       ⁃ Documents relacionats amb l’acreditació de les reduccions en la quota de

         tributació

       ⁃ Qualsevol document relatiu a l’obtenció de les rendes

Aquest és un breu resum de la situació actual de l’IRPF com a impost a Andorra, li recordem que aquest impost és obligatori si es troba dins dels requisits i barems establerts pel Govern d’Andorra i que la no declaració de la renda pot suposar sancions .

A la pàgina web www.impostos.ad podràs trobar tota la informació sobre els impostos i tràmits a Andorra.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes