Us presentem el calendari fiscal d’Andorra 2022

Deixem a la vostra disposició calendari fiscal d’Andorra 2022.

Si ets un professional, tens una societat o ets particular, aquí podràs consultar els impostos i terminis per a fer les declaracions i els pagaments corresponents.

Us deixem un petit resum de cada impost, els seus terminis i dates de presentació.

IMPOSTOS DIRECTES

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Què és l’IRPF?

És un impost que grava les rendes obtingudes per les persones físiques, que resideixin en el territori d’Andorra.

Qui està obligat a presentar-lo?

Les persones físiques, residents a Andorra, en els següents casos :

 • Si obtenen rendes d’activitats econòmiques
 • Si les rendes del capital mobiliari i/o rendes del treball són iguals o superiors a 24.000 €
 • Si les rendes obtingudes del capital mobiliari no han estat retingudes i superen els 3.000 €
 • Si s’obtenen guanys i pèrdues de capital

Quin import pot arribar a pagar-se?

L’import a pagar és del 5% entre 24.000 € i 40.000 €, i del 10% a partir dels 40.000 €.

Quines rendes estan subjectes a l’IRPF?

Les rendes gravades per l’IRPF es qualifiquen i quantifiquen d’acord amb el seu origen i naturalesa.

 • Rendes del treball
  • Totes les contraprestacions derivades d’una relació laboral (ex. sous i salaris).
 • Rendes del capital immobiliari
  • Rendes que es derivin de l’explotació de béns immobles o de drets sobre aquests béns (ex.: lloguer d’immobles).
 • Rendes d’activitats econòmiques
  • Rendes que es derivin d’activitats empresarials o professionals i de les funcions pròpies d’administradors.

 • Rendes del capital mobiliari
  • Rendes que es derivin, entre altres, de la participació en fons propis d’entitats (ex.: dividends), de la cessió a tercers de capitals propis (ex.: interessos), operacions de capitalització i assegurances de vida o invalidesa.
 • Guanys i pèrdues de capital
  • Rendiments derivats de l’alteració de la seva composició patrimonial. Queden fora de l’àmbit d’aplicació de l’IRPF les adquisicions a títol gratuït (herències, donacions), així com les rendes derivades de les transmissions de béns immobles que quedin gravades per l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries reportat a Andorra (excepte quan aquesta renda tingui la consideració de rendiment d’activitat econòmica).

A continuació et detallem els moments clau de l’IRPF:

D’abril a setembre: període de declaració i liquidació de l’exercici anterior

Tot l’any: sol·licitud del règim de determinació objectiva l’exercici següent.

Impost de Societats (IS)

Què és l’impost de societats?

És un tribut que grava la renda de les persones jurídiques.

Quin import ha de pagar-se?

És un import fix del 10% encara que existeixen bonificacions.

Quan ha de presentar-se?

El mes natural següent als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. És a dir, si el període impositiu finalitza al desembre, l’Impost de societats ha de presentar-se al juliol de l’any següent.

A continuació et passem un calendari model en el cas que el període impositiu finalitzés el 31 de desembre de l’any anterior:

Juliol: Període de liquidació i pagament dels exercicis acabats el 31 de desembre de l’any anterior

Setembre: Pagament a compte

Impost sobre la renda dels no residents (IRNR)

Què és el IRNR?

És un impost que s’aplica a les persones o empreses que no resideixen a Andorra, però que obtenen algun benefici econòmic.

Qui el paga?

Aquelles persones o empreses que han prestat algun servei a Andorra

Quin import?

L’impost general a pagar és d’un 10%, encara que existeixen variacions en funció dels conceptes a pagar.

Quan es paga?

A l’inici de cada trimestre, però et detallem les dates en funció de si els residents tenen establiment permanent o no:

Abril, juliol, octubre i gener: Liquidació del trimestre anterior dels No residents sense establiment permanent.

Abril, juliol, octubre i gener: Liquidació del trimestre anterior de retencions i ingressos a compte dels responsables fiscals.

Juliol: Liquidació del període impositiu finalitzat el 31 de desembre de l’any anterior per als no residents amb establiment permanent.

Setembre: Pagament a compte per als no residents amb establiment permanent

IMPOSTOS INDIRECTES

Impost sobre la prestació de Servei d’asseguradores (ISI Assegurances)

De gener a abril: període de declaració i liquidació tributària anual.

Març, juny, setembre i desembre: Liquidació i pagament a compte del trimestre anterior.

Impost General Indirecte (IGI)

Què és l’IGI?

L’IGI grava els lliuraments de béns i serveis efectuats en territori andorrà per part de les empreses i professionals al consumidor final.

Quan es realitza la liquidació?

Va en funció de la facturació de l’empresa, però et detallem el calendari en funció dels ingressos de cada societat:

Durant tot l’any: Es pot sol·licitar el règim especial simplificat per a l’exercici següent.

Durant tot l’any: es pot fer la sol·licitud de petició per a ser considerat empresari o professional per a l’exercici següent.

Juliol i gener: Liquidació semestral per a aquelles empreses que hagin facturat menys de 250.000 € en l’exercici anterior.

Abril, juliol, octubre i gener: Liquidació trimestral per a aquelles empreses que hagin facturat entre 250.000 € i 3.600.000 € en l’exercici anterior.

Cada mes. Liquidació mensual per a aquelles empreses que hagin facturat més de 3.600.000 €.

Juliol i gener: liquidació semestral per a aquelles empreses que tinguin el règim simplificat.

Gener: Declaració i regularització de l’any anterior (només règim especial sector Financer)

Impost sobre activitats de jocs d’atzar

Gener: Autoliquidació final per a llicències superiors a un any d’antiguitat.

Abril, juliol, octubre i gener: Pagament a compte del trimestre anterior per a aquelles llicències superiors a un any d’antiguitat.

IMPOSTOS COMUNALS

Comú d’Encamp

Gener i maig: Impost sobre la propietat Immobiliària edificada fraccionat en dos pagaments.

De l’1 de gener al 30 de març: Impost sobre els rendiments arrendataris.

De l’1 al 15 de juny: Impost sobre la radicació d’activitats Comercials, empresarials i professionals.

Comú d’Ordino

De l’1 d’abril al 5 de maig: Impost sobre la propietat Immobiliària edificada.

Del 3 de febrer a l’1 d’abril: Impost sobre els rendiments arrendataris.

De l’11 d’octubre al 15 de novembre: Impost sobre la radicació d’activitats Comercials, empresarials i professionals.

Comú de la Massana

Juliol: Impost sobre la propietat Immobiliària edificada.

Maig: Impost sobre els rendiments arrendataris.

Setembre: Impost sobre la radicació d’activitats Comercials, empresarials i professionals.

Comú d’Andorra la Vella

Abril: Impost sobre la propietat Immobiliària edificada

Maig: Impost sobre els rendiments arrendataris

Octubre: Impost sobre la radicació d’activitats Comercials, empresarials i professionals

Comú de Sant Julià de Lòria

Octubre: Impost sobre la propietat Immobiliària edificada

Novembre: Impost sobre els rendiments arrendataris

Juliol i desembre: Impost sobre la radicació d’activitats Comercials, empresarials i professionals fraccionat en dos pagaments.

Comú d’Escaldes-Engordany

Juliol: Impost sobre la propietat Immobiliària edificada.

Juny: Impost sobre els rendiments arrendataris.

Juny i setembre: Impost sobre la radicació d’activitats Comercials, empresarials i professionals.

Comú de Canillo

Del 17 d’agost al 16 de setembre: Impost sobre la radicació d’activitats Comercials, empresarials i professionals

A Grup DPS tenim una àmplia experiència en el sector fiscal.

Si tens dubtes o necessites un assessor per a gestionar les declaracions o els pagaments d’impostos pots demanar cita aquí.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes