La seguretat jurídica en el comerç actual i la gestió correcta dels diversos tributs exigeixen la documentació adequada de les transaccions econòmiques derivades de l’exercici d’activitats empresarials o professionals. Per tant, és crucial que els empresaris i els professionals compleixin correctament el deure d’expedir i lliurar factures per les operacions que realitzin.

La factura té una gran importància tant a nivell comercial com fiscal, i, per tant, està subjecta a normes i regulacions específiques establertes pel nostre sistema impositiu per tal de regular-la.

Tot seguit assenyalarem els casos en què l’expedició de la factura és obligatòria per a tots els empresaris i professionals, independentment de si tenen aquesta consideració o no a efectes de determinats impostos, i permet que la factura sigui emesa pel destinatari o un tercer.

A més, especificarem les situacions en què s’han d’emetre i lliurar factures completes, factures simplificades o documents substitutius, explicant quin és el contingut obligatori.

Obligació d’expedir, lliurar i conservar justificants de les operacions

En primer lloc, s’ha de tenir present que els empresaris o professionals estan obligats a expedir i lliurar una factura o un document substitutiu per a totes les operacions que portin a terme en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional i a conservar-ne una còpia o una matriu.

Igualment, han de conservar les factures o els documents substitutius rebuts d’altres empresaris o professionals per les operacions de les quals siguin destinataris i que s’efectuïn en l’exercici de l’activitat esmentada.

Tipus de factures i documents substitutius

Existeixen diferents tipus de factures i documents substitutius:

  1. Les factures completes.
  2. Les factures simplificades.
  3. Els tiquets.

Obligació d’expedir i lliurar factura completa, factura simplificada i documents substitutius

Factura completa

  1. Sempre que el destinatari de la transacció sigui empresari o professional amb independència del règim de tributació al qual estigui acollit l’empresari o professional que faci l’operació.
  2. Quan el destinatari de la transacció ho sol·liciti.
  3. En cas que es tracti de lliuraments de béns i prestacions de serveis exempts de l’impost general indirecte.
  4. Sempre que es tracti de lliurament de béns i prestacions de serveis no localitzades en territori andorrà.

Factura simplificada

Els empresaris o professionals estan obligats a expedir i lliurar factura simplificada de totes les seves operacions, lliuraments de béns i prestacions de serveis que facin en l’exercici de la seva activitat, incloses les operacions no subjectes i les exemptes de l’impost general indirecte. S’ha de procedir de la mateixa manera quan es tracta de pagaments a compte.

Documents substitutius

En aquest cas es pot complir l’obligació d’expedir i lliura una factura simplificada mitjançant l’expedició d’un tiquet exclusivament quan l’import dels lliuraments de béns i prestacions de serveis no superi la xifra anual de 40 000€.

Compliment de l’obligació d’expedir factura per part d’un tercer

L’obligació d’expedir i lliurar factura completa o factura simplificada pot ser complerta materialment per tercers que actuïn en nom i per compte de l’empresari o professional que està obligat a realitzar l’expedició. Aquest tercer expedidor pot ser el mateix destinatari del lliurament del bé o la prestació del servei.

Per tal que els tercers expedidors puguin complir materialment l’obligació d’emetre factura han de concórrer als requisits.

En primer lloc, ha d’existir un previ acord documentat per escrit entre l’empresari o professional que faci les operacions i el tercer expedidor pel qual el primer autoritzi el segon a expedir les factures corresponents a les operacions. En aquest acord també s’ha d’especificar les operacions a les quals es refereixi.

En segon lloc, les factures han de ser objecte d’un procediment d’acceptació per part de l’empresari o professional que hagi fet l’operació.

D’altra banda, el tercer expedidor ha de remetre una còpia a l’empresari o professional que ha dut a terme les operacions que es documenten en factura.

Per fi, aquestes factures s’han d’expedir en nom i per compte de l’empresari o professional que hagi fet les operacions que s’hi documenten.

Contingut de la factura completa, factura simplificada i document substitutiu

Contingut de la factura completa

Contingut de la factura simplificada

Contingut del document substitutiu

Termini per expedir i lliurar les factures o documents substitutius

Pel que fa al termini per expedir i lliurar les factures i documents substitutius ha de ser en el moment de fer l’operació. No obstant això, quan el destinatari és empresari o professional pel que fa a l’impost general indirecte, les factures s’han d’emetre i lliurar abans del dia 20 del mes següent.

En el cas d’operacions subjectes i no exemptes a l’impost general indirecte, les operacions s’entenen efectuades en la data en la qual s’hagi produït la meritació de l’impost general indirecte corresponent a aquestes operacions.

Recorda que les factures es poden expedir per qualsevol mitjà, en paper o en suport electrònic, però els tiquets només es poden expedir en paper. En tot cas, els destinataris de les factures poden exigir que les factures siguin expedides en format paper, sense que aquesta expedició els suposi cap cost.

També és important tenir en compte que els obligats a emetre factures o documents substitutius han d’emetre, conjuntament amb l’original expedit al destinatari del lliurament de béns o la prestació del servei, una còpia de la factura o document substitutiu. Aquesta còpia és la que permet garantir l’autenticitat de l’origen i la integritat del seu contingut en cas que el ministeri encarregat de les finances faci actuacions de verificació i inspecció.

En resum, l’obligació d’emetre i lliurar factures o documents substitutius s’ha d’ajustar a les normes enunciades en aquest article, en cas que el proveïdor del bé o prestador del servei estigui establert en territori andorrà. El mateix s’aplica als lliuraments de béns o les prestacions de serveis segons les normes de localització de l’impost general indirecte sigui en territori andorrà, excepte que, l’obligat tributari sigui l’empresari o professional destinatari de les operacions subjectes a l’impost general indirecte.

En tot cas, t’aconsellem fer-te assessorar pel nostre equip, ja que poden haver-hi excepcions. Els nostres experts podran oferir-te una correcta orientació gràcies a la nostra extensa experiència i coneixements en el sector.

Necessites ajuda amb la teva empresa o com a particular?

Primera consulta gratuïta

Dominic Paredes
Dominic Paredes – Propietària d’Assessors Associats